Slogan

Thì hiện tại tiếp diễn -Bài giảng lí thuyết và bài tập có clip chữa chi tiết | thầy Linh Cani

31/07/2019 - 03:11 PM - 1.440 lượt xem
THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

1.Cách dùng
-Diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói.
  • She is watching TV right now.
-Diễn tả một tình huống mang tính chất tạm thời.
  • I live in the country but I'm staying with my brother in the city.
-Diễn tả một sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần.
  • I'm going on holiday tomorrow.
-Diễn tả một thói quen xấu khỉ đi kèm với trạng từ always.
  • He's always using the office phone for personal calls.
 
2.Công thức:
(+) S + is/are/am + V-ing + (O)
(-) S + is/are/am + not + V-ing + (O)
(?) Is/Are/Am + S + V-ing + (O) ?
 

3.Dấu hiệu nhận biết :
-Now/right now/at the moment/at present/currently/ continously
He is playing football at the moment.
 
-Khi trong câu có các động từ cảm thán.
Look! They’re stealing the car.
 
4.Cách thêm đuôi ing cho động từ :
-Động từ kết thúc bởi -e thì ta bỏ -e thêm -ing
Dance - dancing, smile - smiling
 
-Động từ có đuôi -ie thì ta thay -ie thành -ying
Lie - lying, die - dying
 
-Động từ có 2 âm tiết và trọng âm rơi vào âm tiết số 2 thì nhân đôi ký tự cuối rồi thêm -ing
Forget - forgetting, admit - admitting, begin - beginning, prefer - preferring
 
-Động từ có 1 âm tiết và kết thúc với 1 nguyên âm + 1 phụ âm à nhân đôi kí tự cuối rồi thêm -ing
Sit - sitting, dig - digging, swim - swimming…
 
5.Phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn:
Với cùng 1 động từ nhưng chúng ta sử dụng
-->thì hiện tại đơn àkhi nói về sự thật hiển nhiên luôn đúng
-->thì hiện tại tiếp diễn à một điều gì đó đang xảy ra tại thời điểm nói.
 
Water boils at 100 degrees Celsius. ( sự thật hiển nhiên luôn đúng)
The water is boiling. Can you turn it off ? ( xảy ra tại thời điểm nói)
 
Excuse me , do you speak English ? ( ngôn ngữ hàng ngày)
Listen to those people. What language are they speaking? ( họ đang nói tiếng gì)
 
My parents live in London. They have lived there all their lives ( ổn định, lâu dài)
I’m living with some friends until I find a place of my own.
 
6.Phân biệt  always do và be always doing
 
Dùng always ở hiện tại đơn khi thường xuyên làm gì đó:
I always go to work by car.
 
Dùng am always doing khi nói về thói quen xấu ta không mong muốn:
I’ve lost my phone again. I’m always losing things.
 
7.Phân biệt Think  và be thinking:
I think Mary is Canadian. ( chỉ quan điểm người nói)
I’m thinking about giving up the job ( chỉ một sự cân nhắc, đắn đo)
 
8.Các động từ không dùng với thì hiện tại tiếp diễn:
-Chỉ cảm xúc: hate, like, love, prefer, want, wish
-Chỉ giác quan: feel, see, seem, smell, sound, taste
-Chỉ sự đồng ý, hứa hẹn , hài lòng: agree, deny, disagree, mean, promise, satisfy
-Chỉ suy nghĩ: believe, imagine, know, realize, remember, understand
-Các động từ chỉ trạng thái: belong, depend, involve, need, possess…

 
PHẦN 2 : BÀI TẬP ÁP DỤNG
 
Exercise 1: Chia dạng đúng của động từ
1.Please don’t make so much noise. ___________ ( I/try) to work. 
2.Let’s go out now. ____________ ( it/rain) any more. 
3.You can turn off the radio.____________ ( I/listen) to it.
4.Kate phoned me last night. She’s on holiday in France. ____________ ( she/have) a great time and doesn’t want to come back.
5.I want to lose weight, so this week ______________ ( I/eat) lunch.
6.Andrew has just started evening classes. __________________ ( he/learn) Japanese.
7.Paul and Sally have had an argument. ________________  ( they/ speak ) to each other.
8.____________________ ( I/get) tired. I need a rest. 
9.Tim _______________ (work) today. He’s taken the day off. 
10._______________ ( I/look) for Sophie. Do you know where she is ?
 
Exercise 2: Chia dạng đúng cho động từ trong ngoặc.
1.Where ______________ ( your father/be) now? He ____________ (read) a newspaper.
2.What ____________ ( you/do) ? I ____________ (be) a student.
3.Where ________________ ( Sam/go) ? She ____________ (go) to the market.
4.She is cooking and we ____________ (do) the housework.
5.Look! The birds ____________________ (fly) 
6.Listen! John ___________________ (sing) 
7.I _________________ (go) to school by bus everyday, but today I ____________ (go) to school by bike.
8.It’s 6 p.m Mary is at home. She ___________________ ( have) dinner.
9.At present, the children ________________ (play) soccer in the garden.
10.The teacher ______________ (look) at my book.
 
Bài tập phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn:
 
 Exercise 3:Kiểm tra phần gạch chân xem có lỗi ngữ pháp hay không?
1.Water boils at 100 degrees Celsius. 
2.The water boils. Can you turn it off ?
3.Look ! That man tries to open the door of your car. 
4.Can you hear those people? What do they talk about ?
5.I must go now. It gets late.
6.I usually go to work by car.
7.Hurry up! It’s time to leave. OK, I come.
8.I hear you’ve got a new job. How do you get on ?
9.Paul is never late. He’s always getting to work on time.
10.They don’t get on well. They’re always arguing.
 
Exercise 4: Chia động từ trong ngoặc
1.Let’s go out. __________________ ( it/not/rain) now. 
2.Julia is very good at languages. She _________ ( she/speak) four languages very well. 
3.Hurry up! _____________ ( everybody/ wait) for you.
4._____________ ( you/listen ) to the radio. “ No , you can turn it off” 
5._______________ ( you/listen) to the radio every day ? “ No, just occasionally”
6.The River Nile ______________ ( flow) into the Mediterranean. 
7.The river ______________ (flow) fast today – much faster than usual.
8.___________ (we/ usually/grow) vegetables in our garden, but this year ____________ ( we/ not/ grow) any.
9.How is your English ?
Not bad. I think _____________________ ( it/ improve) slowly. 
10. Can we stop walking soon ? ________________ (I/start) to feel tired.
 

Ấn Đăng kí rồi ấn Bắt Đầu cửa sổ Messenger để nhận tài liệu và lịch livestream từ thầy nhé! Đăng ký
Bình luận Facebook
Gợi ý khóa học

Dạy con phát âm chuẩn

Khóa học hướng dẫn phụ huynh dạy con phát âm chuẩn

TOEIC ONLINE 700-800+

Chinh phục TOEIC 700-800+ sau 3 tháng với 1h học mỗi ngày

Combo 10 điểm THPT

Combo 2 khóa học giúp em đạt 9.5 -10 điểm THPT

Combo từ mất gốc lên 8+ (THPT)

Combo 2 khóa học giúp em từ mất gốc lên 8+
Share vì nội dung page sẽ được update liên tục! Share
© 2018 Bản quyền thuộc về Linhcani.com
Website được thiết kế bởi Tất Thành Thứ 2 - Chủ nhật 9:30am - 6:30pm