Slogan

Thì hiện tại đơn - Bài giảng lý thuyết và bài tập có Clip chữa chi tiết | thầy Linh Cani

31/07/2019 - 03:01 PM - 1.593 lượt xem
THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
 
1.Cách dùng:
- Dùng để diễn tả một thói quen.
  • He usually goes to school.
- Dùng để diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên.
  • The sun rises in the east.
- Dùng để diễn tả một tình huống mang tính ổn định, dài lâu.          
  • I live at 25 Phan Boi Chau Street
- Dùng đế diễn tả lịch trình hoặc thời gian biểu.
  • The train leaves at 6:30 am.
 
2.Công thức:
(+)       S + V(s/es) + (O)
(-)        S + do/does + not + V-inf + (O)
(?)        Do/Does + S + V-inf + (O)?
Tobe: is /am / are
 
3.Cách thêm s/es vào động từ thường:
-Nếu động từ kết thúc bởi  -s,-z,-ch,-sh,-x thì ta thêm es.
Push - pushes, catch - catches , buzz - buzzes, fix - fixes…
 
-Động từ kết thúc bởi “o” thêm es
Do - does, go - goes
 
-Động từ kết thúc -y và phía trước là phụ âm à thay -y thành -ies
Try - tries, fly - flies, cry - cries…
 
4.Động từ kết thúc bởi -y và phía trước là nguyên âm thêm “s”
Stay - stays, play - plays
 
5.Hầu hết các động từ còn lại sẽ thêm “s”
Work - works, sit - sits , see - sees,
 
 
4.Dấu hiệu nhận biết (được sắp xếp theo độ thường xuyên giảm dần)
- Always > usually > often
-->He always has breakfast at 7 am.
 
-sometimes > seldom = rarely
-->Now that we have a baby, we seldom get the chance to go to the cinema.
 
- never ( chú ý dấu hiệu này còn được dùng ở thì hiện tại hoàn thành)
-->Wars never solve anything.
 
- Every (every day, every year, every weekend...)
-->The shop is open everyday except Sunday.
 
 
- Once/twice/three times… ( once a week, twice a year, three times a day)
-->We have lunch together once a month.
 
5.Phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn:
-Với cùng 1 động từ nhưng chúng ta sử dụng
-->thì hiện tại đơn àkhi nói về sự thật hiển nhiên luôn đúng
-->thì hiện tại tiếp diễn à một điều gì đó đang xảy ra tại thời điểm nói.
 
Water boils at 100 degrees Celsius. ( sự thật hiển nhiên luôn đúng)
The water is boiling. Can you turn it off ? ( xảy ra tại thời điểm nói)
 
Excuse me , do you speak English ? ( ngôn ngữ hàng ngày)
Listen to those people. What language are they speaking? ( họ đang nói tiếng gì)
 
My parents live in London. They have lived there all their lives ( ổn định, lâu dài)
I’m living with some friends until I find a place of my own.
 
6.Phân biệt always do và be always doing
 
-Dùng always ở hiện tại đơn khi thường xuyên làm gì đó:
-->I always go to work by car. ( thói quen hàng ngày) 
 
-Dùng am always doing khi nói về thói quen xấu ta không mong muốn:
-->I’ve lost my phone again. I’m always losing things. ( thói quen xấu)
 
7.Phân biệt think  và be thinking:
-->I think Mary is Canadian. ( chỉ quan điểm người nói)
-->I’m thinking about giving up the job ( chỉ một sự cân nhắc, đắn đo)
 
8.Các động từ không dùng với thì hiện tại tiếp diễn:
-Chỉ cảm xúc: hate, like, love, prefer, want, wish
-Chỉ giác quan: feel, see, seem, smell, sound, taste
-Chỉ sự đồng ý, hứa hẹn , hài lòng: agree, deny, disagree, mean, promise, satisfy
-Chỉ suy nghĩ: believe, imagine, know, realize, remember, understand
-Các động từ chỉ trạng thái: belong, depend, involve, need, possess…
 

 
PHẦN 2: BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài tập thì hiện tại đơn:
Exercise 1: Chia động từ cho các câu sau:
 take   open   cause   go  connect 
 live  make   speak  translate   drink
 
1.Tanya __________German very well.
2.I don’t often __________ coffee.
3.The swimming pool __________ at 7.30 every morning. 
4.Bad driving _________ many accidents. 
5.My parents ___________ in a very small flat. 
6.The Olympic Games _________ place every four years. 
7.The Panama Canal ________ the Atlantic and Pacific Oceans.
8.The earth ________ round the sun.
9.Bees _____________ honey. 
10.An interpreter ________ from one language into another. 

Exercise 2: Viết lại câu theo động từ gợi ý
1.Julie _______ (not/drink) tea very often. 
2.What time ___________ ( the banks /close ) here ? 
3.I’ve got a car, but I __________(not/use) it much. 
4.Where ___________ (Nga/ come) from ? 
5.What _________ ( you/do) ? I’m an engineer. 
6.It __________ (take ) me an hour to get to work. How long ______ ( it/take) you ?
7.Look at this sentence. What ______ ( this word/mean) ?
8.David isn’t very fit. He _________ (do) any sport . 
9.Liars are people who ______ (tell) the truth. 
10.Vegetarians ___________ (eat) meat. 

Bài tập phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Exercise 3:Kiểm tra phần gạch chân xem có lỗi ngữ pháp hay không?
1.Water boils at 100 degrees Celsius. 
2.The water boils. Can you turn it off ?
3.Look ! That man tries to open the door of your car. 
4.Can you hear those people? What do they talk about ?
5.I must go now. It gets late.
6.I usually go to work by car.
7.Hurry up! It’s time to leave. OK, I come.
8.I hear you’ve got a new job. How do you get on ?
9.Paul is never late. He’s always getting to work on time.
10.They don’t get on well. They’re always arguing.
 
Exercise 4: Chia động từ trong ngoặc
1.Let’s go out. __________________ ( it/not/rain) now. 
2.Julia is very good at languages. She _________ ( she/speak) four languages very well. 
3.Hurry up! _____________ ( everybody/ wait) for you.
4._____________ ( you/listen ) to the radio. “ No , you can turn it off” 
5._______________ ( you/listen) to the radio every day ? “ No, just occasionally”
6.The River Nile ______________ ( flow) into the Mediterranean. 
7.The river ______________ (flow) fast today – much faster than usual.
8.___________ (we/ usually/grow) vegetables in our garden, but this year ____________ ( we/ not/ grow) any.
9.How is your English ?
Not bad. I think _____________________ ( it/ improve) slowly. 
10. Can we stop walking soon ? ________________ (I/start) to feel tired.
 

Ấn Đăng kí rồi ấn Bắt Đầu cửa sổ Messenger để nhận tài liệu và lịch livestream từ thầy nhé! Đăng ký
Bình luận Facebook
Gợi ý khóa học

Dạy con phát âm chuẩn

Khóa học hướng dẫn phụ huynh dạy con phát âm chuẩn

TOEIC ONLINE 700-800+

Chinh phục TOEIC 700-800+ sau 3 tháng với 1h học mỗi ngày

Combo 10 điểm THPT

Combo 2 khóa học giúp em đạt 9.5 -10 điểm THPT

Combo từ mất gốc lên 8+ (THPT)

Combo 2 khóa học giúp em từ mất gốc lên 8+
Share vì nội dung page sẽ được update liên tục! Share
© 2018 Bản quyền thuộc về Linhcani.com
Website được thiết kế bởi Tất Thành Thứ 2 - Chủ nhật 9:30am - 6:30pm