Slogan

Mệnh đề quan hệ nâng cao - Lý thuyết và các dạng bài tập có clip chữa chi tiết | thầy Linh Cani

28/07/2019 - 10:16 AM - 3.233 lượt xem
MỆNH ĐỀ QUAN HỆ NÂNG CAO
 

 

1. DÙNG LƯỢNG TỪ TRƯỚC LIÊN TỪ:
I have many friends. Two of them are from Macau.
-->I have many friends two of whom are from Macau.

I have three cars. None of them are cheap.
-->I have three cars none of which are cheap.

Kết luận: Khi liên từ chỉ nhiều người vật cùng dạng có thể thêm các lượng từ và giới từ of:
two of whom, none of which, 
Không dùng: two of who, none of that.

2.MỆNH ĐỀ QUAN HỆ VỚI DANH TỪ XÁC ĐỊNH:
Vd:
Christiano Ronaldo  who is a famous soccer player  ,  is also very rich.

-->Christiano Ronaldo   a famous soccer player    is also very rich.

Kết luận: Với trường hợp danh từ được bổ nghĩa là xác định ( thường là tên riêng, hoặc người vật cụ thể)

     + Phải dùng dấu ,  để tách mệnh đề adj .
     +Không sử dụng liên từ THAT
     +Không ẩn các liên từ đóng vai trò là O

3. RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ:
Mệnh đề tính ngữ sẽ có 3 cách rút gọn sau đây :

Dạng 1: chủ động -Ving

The man who wrote the letter is Mr. Mike.
-->The man writing the letter is Mr. Mike.

Do you know the boy who broke the window yesterday?
-->Do you know the boy breaking the window yesterday?

 
Dạng 2: bị động -Vpp

The man who was arrested by the police is Mr. Mike.
-->The man arrested by the police is Mr. Mike.

Do you know the boy who was punished by headmaster yesterday?
-->Do you know the boy punished by headmaster yesterday?

 
Dạng 3:  nguyên thể -to Verb (  khi có the first, only,last…)

He is the only one who knows the answer.
-->He is the only one to know the answer.

He is the last person who left the ship.
-->He is the last person to leave the ship.

Kết luận:Trong câu xuất hiện the first, only, last, best ...hoặc một dạng so sánh nhất thì Verb trong Adj Cls sẽ được rút gọn thành to Verb

 
4.WHICH THAY CHO CẢ MỆNH ĐỀ ĐỨNG TRƯỚC:

Anna was seriously ill , which shocked me.
= Anna was seriously ill. That shocked me

The telephone is broken down which is really bad.
=The telephone is broken down.That is really bad.

Kết luận:
Trong cả hai ví dụ bên trên thì liên từ which được dùng để thay thế cho toàn bộ mệnh đề phía trước khi đó which dịch là “điều này” và luôn chia số ít và có dấu phẩy đứng trước.

 

 

Chương trình giảm giá khóa Online và sách chỉ dành cho 30 bạn đầu tiên đăng kí mỗi tháng.
Ấn vào link đăng kí nếu nhận được tin nhắn chúc mừng thì em may mắn là một trong 30 người nhận được ưu đãi tháng này nhé.
(Giá sách giảm đồng giá từ 250k còn 145k/cuốn)
-Link đăng kí mua sách :
TẠI ĐÂY 
-Khóa Ngữ Pháp Toàn Diện giảm từ 450k còn 150kTẠI ĐÂY 
-Khóa Đọc Hiểu Toàn Diện giảm từ 450k còn 150kTẠI ĐÂY
-Khóa Tiếng Anh tổng hợp gồm toàn bộ kiến thức Ngữ Pháp, Đọc Hiểu và Phát Âm giảm từ 800k còn 250k : TẠI ĐÂY
Chú ý: Nếu em đặt mua khóa Online thì đã có sẵn tài liệu bản PDF ở trong khóa nên không cần mua thêm sách.
CÁC BẠN HỌC VIÊN THƯỜNG ĐẠT 8 TỚI 9 PHẨY TIẾNG ANH TRÊN LỚP SAU 1 KÌ VÀ ĐẠT TỚI 8-9 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TỪ MẤT GỐC SAU 1 NĂM CHĂM CHỈ CÀY KHÓA ONLINE (XEM CẢM NHẬN HỌC VIÊN BÊN DƯỚI)

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG TỔNG HỢP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
(NHỚ XEM KĨ CLIP GIẢI CHI TIẾT SAU KHI LÀM NHÉ)

1. The river from__________ we get our water supply is nearly empty.
A. whom               
B. where                
C. which              
D. that

 
2. The dog  __________ tail I stepped on bit me.
A. who                  
B. whom                
C. which               
D. whose 


3. Do you know the driver_____________ took them to town last night?
A. which               
B. whom                 
C. where              
D. who

 
4. She doesn't understand __________I am saying. 
A. that                   
B. what                  
C. where               
D. whose

 
5. We must find a time_______ we can meet and a place________ we can talk.
A. when/where     
B. who/where         
C. whom/whose  
D. when/ whom

 
6. We saw many soldiers and tanks_________ were moving to the front.
A. who                  
B. that                    
C. which              
D. whose

 
7. Yesterday I met my friend__________ gave me a dog on my birthday.
A. whom               
B. who                     
C. whose         
D. which

 
8. Tell me about the city ______________ you grew up.
A. where               
B. that                     
C. which                       
D. ø

 
9. I remember Alice,______________ rode the bus to school with.           
A. whom               
B. who I                  
C. which I                    
D. whom I

 
10. Please remember to take back to the library all the books ________ are due this week. 
A. which               
B. when                  
C. they                 
D. that  

         
11. The plants __________ in the living room need a lot of water. 
A. are                    
B. be                       
C. is                     
D. which are

 
12. The letter _________ grandma was kept carefully in a box. 
A. you wrote                   
B. which you wrote to   

C. to whom wrote          
D. which wrote

 
13. Computers cannot operate without the programmes,________ are often called software.
A. which               
B. that                         
C. in which              
D. with which

 
 
14.Hanoi,  ______ I was born, is beautiful.
A.which                
B.that                      
C.where             
D.in that

 
15. According to the research, the time at______ most road accidents happen is early evening.
A. when                
B. which                
C. whose              
D. that 

 
16. Taj Mahal, _____ by Shah Janhan for his wife, is thought to be one of the great architectural wonders of the world.
A. being built       
B.which was built   
C.been built           
D. was built 

 
17. Is this the address to ____________ you want the package sent ?
A. where               
B. that                         
C. whom           
D. which

 
18. He lent me many picture-books, most of________I had read.
A. whom               
B. them                   
C. whose              
D. which

 
19. What’s the name of the man_________car you borrowed?
A. who                  
B. which                
C. that                  
D. whose

 
20. The table __________legs are broken should be repaired.
A. whose              
B. who                        
C. whom                  
D. which

CLIP CHỮA BÀI CHI TIẾT
 
Chương trình giảm giá khóa Online và sách chỉ dành cho 30 bạn đầu tiên đăng kí mỗi tháng.
Ấn vào link đăng kí nếu nhận được tin nhắn chúc mừng thì em may mắn là một trong 30 người nhận được ưu đãi tháng này nhé.
(Giá sách giảm đồng giá từ 250k còn 145k/cuốn)
-Link đăng kí mua sách :
TẠI ĐÂY 
-Khóa Ngữ Pháp Toàn Diện giảm từ 450k còn 150kTẠI ĐÂY 
-Khóa Đọc Hiểu Toàn Diện giảm từ 450k còn 150kTẠI ĐÂY
-Khóa Tiếng Anh tổng hợp gồm toàn bộ kiến thức Ngữ Pháp, Đọc Hiểu và Phát Âm giảm từ 800k còn 250k : TẠI ĐÂY
Chú ý: Nếu em đặt mua khóa Online thì đã có sẵn tài liệu bản PDF ở trong khóa nên không cần mua thêm sách.
CÁC BẠN HỌC VIÊN THƯỜNG ĐẠT 8 TỚI 9 PHẨY TIẾNG ANH TRÊN LỚP SAU 1 KÌ VÀ ĐẠT TỚI 8-9 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TỪ MẤT GỐC SAU 1 NĂM CHĂM CHỈ CÀY KHÓA ONLINE (XEM CẢM NHẬN HỌC VIÊN BÊN DƯỚI)
 
 
Thành tích các bạn học viên khóa Online
Có rất nhiều bạn đạt điểm 8,9 thi đại học và thi lớp 9 lên 10 từ mất gốc.

 
 

Chương trình giảm giá khóa Online và sách chỉ dành cho 30 bạn đầu tiên đăng kí mỗi tháng.
Ấn vào link đăng kí nếu nhận được tin nhắn chúc mừng thì em may mắn là một trong 30 người nhận được ưu đãi tháng này nhé.
(Giá sách giảm đồng giá từ 250k còn 145k/cuốn)
-Link đăng kí mua sách :
TẠI ĐÂY 
-Khóa Ngữ Pháp Toàn Diện giảm từ 450k còn 150kTẠI ĐÂY 
-Khóa Đọc Hiểu Toàn Diện giảm từ 450k còn 150kTẠI ĐÂY
-Khóa Tiếng Anh tổng hợp gồm toàn bộ kiến thức Ngữ Pháp, Đọc Hiểu và Phát Âm giảm từ 800k còn 250k : TẠI ĐÂY
Chú ý: Nếu em đặt mua khóa Online thì đã có sẵn tài liệu bản PDF ở trong khóa nên không cần mua thêm sách.
CÁC BẠN HỌC VIÊN THƯỜNG ĐẠT 8 TỚI 9 PHẨY TIẾNG ANH TRÊN LỚP SAU 1 KÌ VÀ ĐẠT TỚI 8-9 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TỪ MẤT GỐC SAU 1 NĂM CHĂM CHỈ CÀY KHÓA ONLINE (XEM CẢM NHẬN HỌC VIÊN BÊN DƯỚI)

Xem ngay bài giảng toàn diện tất cả vấn đề về liên quan : >>Mệnh đề quan hệ

 

Ấn Đăng kí rồi ấn Bắt Đầu cửa sổ Messenger để nhận tài liệu và lịch livestream từ thầy nhé! Đăng ký
Bình luận Facebook
Gợi ý khóa học

Dạy con phát âm chuẩn

Khóa học hướng dẫn phụ huynh dạy con phát âm chuẩn

TOEIC ONLINE 700-800+

Chinh phục TOEIC 700-800+ sau 3 tháng với 1h học mỗi ngày

Combo 10 điểm THPT

Combo 2 khóa học giúp em đạt 9.5 -10 điểm THPT

Combo từ mất gốc lên 8+ (THPT)

Combo 2 khóa học giúp em từ mất gốc lên 8+
Share vì nội dung page sẽ được update liên tục! Share
© 2018 Bản quyền thuộc về Linhcani.com
Website được thiết kế bởi Tất Thành Thứ 2 - Chủ nhật 9:30am - 6:30pm